Lớp học:

LET'S EAT!

chopstick /ˈtʃɔp-stɪk/

noun

cái đũa

Hoa set the table with chopsticks. (Hoa bày những đôi đũa lên bàn.)