Lớp học:

AFTER SCHOOL

circus /ˈsɜːkəs/

noun

rạp xiếc, gánh xiếc

I go to the circus every weekend. (Tôi đi đến rạp xiếc mỗi cuối tuần.)