Lớp học:

BACK TO SCHOOL

classmate /ˈklɑːsmeɪt/

noun

bạn học cùng lớp

This is our new classmate. (Đây là bạn cùng lớp mới của tôi.)