Lớp học:

AT SCHOOL

close /kloʊz/

verb

đóng lại, khép lại

Close your book! (Đóng sách lại!)