Lớp học:

WORK AND PLAY

club /klʌb/

noun

câu lạc bộ, hội

He goes to his art club after school (Sau giờ học, anh ấy đi đến câu lạc bộ mỹ thuật)