Lớp học:

AFTER SCHOOL

collector /kəˈlektə(r)/

noun

người sưu tầm

He is the president of the stamp collector’s club. (Ba là chủ tịch câu lạc bộ những người sưu tầm tem.)