Lớp học:

AFTER SCHOOL

come along /kʌm/ /əˈlɒŋ/

phrasal verb

đi cùng, đi chung

Why don’t you come along? (Sao bạn không đi cùng nhỉ?)