Lớp học:

AT SCHOOL

come in /kʌm ɪn/

phrasal verb

mời vào

Come in! (Vào đi!)