Lớp học:

AT SCHOOL

come /kʌm/

verb

đến

Come in! (Vào đi!)