Lớp học:

COMPUTERS

company /ˈkʌmpəni/

noun

công ty

It’s under guarantee so the company should do something with it. (Nó còn trong hạn bảo hành vì thế công ty phải làm gì đó với nó chứ.)