Lớp học:

WORK AND PLAY

computer /kəmˈpjuːtə(r)/

noun

máy vi tính

She learns how to use a computer (Cô ấy học cách sử dụng máy vi tính)