Lớp học:

COMPUTERS

connect /kəˈnekt/

verb

kết nối, nối lại

Have you connected it properly? (Con đã kết nối nó đúng chưa?)