Lớp học:

THE MEDIA

control /kənˈtrəʊl/

noun

sự điều khiển, sự kiểm soát

This is out of my control. (Nó vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.)