Lớp học:

WORK AND PLAY

correct /kəˈrekt/

adjective

đúng, chính xác

Your answer is correct. (Câu trả lời của bạn thì đúng.)