Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

correspond /kɔːrəˈspɑːnd/

verb

trao đổi thư từ

They correspond at least once every two weeks. (Họ gửi thư cho nhau ít nhất hai tuần một lần.)