Lớp học:

WORK AND PLAY

cost /kɒst/

verb

giá, trị giá, tốn

One kilogram bananas costs 60 pounds. (Một kg chuối giá 60 pound.)