Lớp học:

AT HOME

couch /kaʊtʃ/

noun

trường kỷ, ghế sa-lông dài

It’s a couch (Nó là cái ghế sa-lông dài)