Lớp học:

BIG OR SMALL

country /ˈkʌntri/

noun

miền quê, nông thôn

My school is in the country (Trường của tôi ở nông thôn)