Lớp học:

LET'S EAT!

cucumber /’kjuːkʌmbə/

noun

quả dưa leo, dưa chuột

What about spinach and cucumbers? (Vậy cải bó xôi và dưa leo thì sao?)