Lớp học:

THINGS I DO

day /deɪ/

noun

ngày

This is thing I do every day (Đây là việc tôi làm mỗi ngày)