Lớp học:

THE ENVIRONMENT

deforestation /diːfɔːrɪˈsteɪʃn/

noun

sự phá rừng, sự chặt rừng

Deforestation destroys the homes of all plants and animals. (Nạn chặt phá rừng phá huỷ nhà cửa của tất cả các loài thực vật và động vật.)