Lớp học:

THE MEDIA

development /dɪˈveləpmənt/

noun

sự phát triển, sự mở rộng

The development of the computer industry has been very fast. (Sự phát triển của ngành công nghiệp máy tính tăng trưởng một cách chóng mặt.)