Lớp học:

BACK TO SCHOOL

different /ˈdɪfrənt/

adjective

khác nhau, khác biệt, khác lạ

Many things are different in Hoa’s new school (Nhiều điều khác lạ ở trường mới của Hoa.)