Lớp học:

LET'S EAT!

dish /dɪʃ/

noun

món ăn

She added a little soy sauce to the dish. (Cô ấy thêm một ít nước tương vào món ăn.)