Lớp học:

THINGS I DO

do /də/

verb

làm

I do my homework (Tôi làm bài tập về nhà)