Lớp học:

WORK AND PLAY

drawing /ˈdrɔːɪŋ/

noun

hình vẽ, tranh vẽ, môn vẽ, vẽ

His drawings are very good. (Tranh vẽ của anh ấy rất đẹp)