Lớp học:

THE ENVIRONMENT

dynamite /ˈdaɪnəmaɪt/

noun

chất nổ, thuốc nổ

Dynamite fishing is not only kills large number of fish, but also destroys coral reefs. (Đánh cá bằng thuốc nổ không những giết một số lượng lớn cá mà còn phá huỷ các rạn san hô.)