Lớp học:

WORK AND PLAY

electronics /ɪˌlekˈtrɒnɪks/

noun

môn điện tử

His favorite subject is Electronics (Môn học ưa thích nhất của cậu ấy là điện tử)