Lớp học:

WORK AND PLAY

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

verb

yêu thích, thưởng thức

He enjoys school very much. (Anh ấy rất yêu trường học)