Lớp học:

WORK AND PLAY

equation /ɪˈkweɪʒn/

noun

công thức, phương trình

There are a lot of equations of math. (Có rất nhiều công thức toán học)