Lớp học:

WORK AND PLAY

erase /ɪˈreɪz/

verb

xoá đi, xoá bớt

Erase one zero (Xóa bớt 1 chữ số không đi)