Lớp học:

WORK AND PLAY

essay /ˈeseɪ/

noun

bài văn, bài tiểu luận

We write essays (Chúng tôi viết các bài văn)