Lớp học:

WORK AND PLAY

event /ɪˈvent/

noun

sự kiện, sự việc

Many people join in this event. (Nhiều người tham gia sự kiện này.)