Lớp học:

BACK TO SCHOOL

everything /ˈɛvriθɪŋ/

pronoun

mọi thứ, mọi việc, mọi vật

How is everything? (Mọi việc thế nào rồi?)