Lớp học:

WORK AND PLAY

exercise ˈeksəsaɪz/

noun

bài tập

Let’s look at the exercise (Hãy nhìn vào bài tập này)