Lớp học:

WORK AND PLAY

experiment /ɪkˈsperɪmənt/

noun

sự thí nghiệm, sự thử nghiệm

He does some experiments. (Cậu ấy làm một vài thí nghiệm.)