Lớp học:

WORK AND PLAY

famous /ˈfeɪməs/

adjective

nổi tiếng, trứ danh

You’ll be a famous president one day. (Một ngày nào đó con sẽ trở thành tổng thống nổi tiếng.)