Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

first-aid /’fə:steid/

noun

sự sơ cứu

Can you give him first-aid? (Bạn có thể sơ cứu cho anh ấy không?)