Lớp học:

THE ENVIRONMENT

fishing /ˈfɪʃɪŋ/

noun

câu cá, đánh bắt cá

I go fishing. (Tôi đi câu cá.)