Lớp học:

WORK AND PLAY

fix /fɪks/

verb

sửa, sửa chữa

He can fix the skateboard.(Anh ấy có thể sửa chiếc ván trượt.)