Lớp học:

PLACES

flower /ˈflaʊər/

noun

hoa, bông

There are trees and flowers in the park. (Có nhiều cây cối và hoa trong công viên.)