Lớp học:

YOUR HOUSE

friend /frend/

noun

bạn bè

I’m in the country with my friend, Thanh (Tôi đang ở quê với bạn tôi, Thanh)