Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

friendliness /ˈfrendlinəs/

noun

sự thân thiện, sự thân thiết, sự thân mật

Maryam was really impressed by the friendliness of its people. (Maryam thực sự bị ấn tượng bởi sự thân thiện của người dân ở đây.)