Lớp học:

THINGS I DO

game /ɡeɪm/

noun

trò chơi

I play games (Tôi chơi trò chơi)