Lớp học:

THE ENVIRONMENT

garbage dump /ˈɡɑːbɪdʒ dʌmp/

noun

bãi rác, nơi đổ rác

Mr. Jones is going to collect all the bags and take them to the garbage dump. (Ông Jones sẽ nhặt tất cả các túi và đưa chúng đến bãi rác.)