Lớp học:

YOUR HOUSE

garden /ˈɡɑːrdn/

noun

vườn

There’s a flower garden in front of the house. (Có một vườn hoa ở phía trước ngôi nhà.)