Lớp học:

WORK AND PLAY

globe /ɡləʊb/

noun

quả địa cầu, trái đất

I learn about the globe. (Tôi học về trái đất.)