Lớp học:

STUDY HABITS

grammar /ˈɡræmə(r)/

noun

ngữ pháp, văn phạm

Tim needs to improve his Spanish grammar. (Tim cần phải cải thiện ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha.)