Lớp học:

WORK AND PLAY

graph /ɡræf/

noun

đồ thị, biểu thị

It’s a graph (Nó là biểu đồ)