Lớp học:

GREETINGS

greeting /ˈɡriːtɪŋ/

noun

lời chào hỏi, lời chào mừng, lời chúc mừng

Thank you for greeting (Cám ơn vì lời chào)